office@lgservices.sk
(+421) 908 073 205
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Ponúkame široké spektrum služieb súvisiacich s verejným obstarávaním, pričom druh a rozsah poskytovaných služieb závisí od konkrétnej požiadavky klienta.

Služby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov:

 • poradenstvo a konzultácie vo vzťahu k aplikácií príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní na konkrétnu zákazku,
 • zabezpečenie splnenia povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa pri zadávaní zákazky,
 • príprava zápisníc a správ,
 • zabezpečenie zákonom požadovanej komunikácie, najmä oznámenia používané vo verejnom obstarávaní, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo úradom,
 • zabezpečenie evidencie a uchovania dokumentácie počas zákonom určenej doby,
 • príprava oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, určenie podmienok účasti a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • príprava súťažných podkladov a vysvetlení,
 • zriadenie komisií, administratívne zabezpečenie procesu otvárania ponúk, vyhodnocovania ponúk o oznámenie výsledkov,
 • príprava zmluvnej dokumentácie

Všetky vyššie uvedené služby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov môžu byť poskytované samostatne alebo ako balík služieb, tzv. verejné obstarávanie na kľúč. Bližšie informácie Vám poskytneme na osobnom stretnutí. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj emailom, telefonicky alebo kontaktným formulárom.

Služby pre záujemcov a uchádzačov:

 • poradenstvo a konzultácie vo vzťahu k aplikácií príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní na konkrétnu zákazku,
 • príprava žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov,
 • zabezpečenie komunikácie medzi uchádzačom alebo záujemcom a verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom ,
 • poradenstvo pri príprave ponúk ako aj ich samotné vypracovanie, zastupovanie uchádzačov v procese ich predkladania a tiež otvárania,
 • kompletný servis podávania a správy ponúk podaných prostredníctvom elektronického kontrakčného systému
 • príprava žiadostí o vysvetlenie a námietok,
 • príprava zmluvnej dokumentácie

Všetky vyššie uvedené služby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov môžu byť poskytované samostatne alebo ako balík služieb, tzv. verejné obstarávanie na kľúč. Bližšie informácie Vám poskytneme na osobnom stretnutí. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať aj emailom, telefonicky alebo kontaktným formulárom.